В образ народа ў трылогии Якуба Коласа "На Ростана

Сортировать: по оценкам | по дате
17.11.16
↑ [1] ↓
переходы:0
В образ народа ў трылогии Якуба Коласа "На Ростана
Па-Народная мудрая разважае баба Марья пры адказе на пытанне настаўника, чаго мы на Свеце жывём. «Каб вы запыталися ў дрэва, чаму теменно расце, дык разве бы теменно вам адказала? Это не магу адказаць вам. Жывём, покой жывецца, потому жывы ў Зямля НЕ Палези, а прыйдзе смерць, тады пахаваюць ». В творы ўслаўляецца прыгажосць душы простага чалавека, яго таленавитасць. 3 пачуццём вяликай любви и паваги рисует Якуб Колас вобразы старых палешукоў, называе их летаписцами палеских гисторый.
Малюючы знешни выглядите аднаго с жыхароў вёски Цельшына, Якуб Колас стварае абагульнены в образ палешука «доўгия … цёмна-русые валасы, светла-шэрыя вочы, сярэдни роста, шырокия плечы, павольнасць движения и нейкая сурьёзнасць выразить ТВАРА как трэба Лепе стасавалися с агульным рисункам палескай прыроды ».
Аддаючы сваи веди людзям, Лабанович вучыцца ў их сам. Настаўника прывабливаюць людзи актыўныя, энергичныя, таки я, как Аксён Каль, которые верыць в адвечную праўду. Письменник называв Аксёна Каля «пракурорам за грамадския справы». 3 симпатыяй Ён стварае партрэт героя, падкрэсливае яго разумовыя здольнасци. «Гэта яшчэ малады чалавек, гадоў за трыццаць. Рысы яго ТВАРА строгия, НАВАТ халодныя. Вочы ўдумливыя, и ўся сухарлявая и моцная постаць выкрывае ў им чалавека выдатнага.
Дванаццаць год безвыникова герой адстойвае интарэсы простых людзей. Аксён верыць в справядливасць. Станаўленню духоўнага росту героя спрыяли гутарки с Андрэ Лабановичам. В сталым узросце Аксён Каль пачынае вучыцца грамаце. Ён пачынае разумець Сэнсом перамен, якия несла рэвалюцыя 1905 года. Аксён Каль — чалавек Новая эпоха. Ён Жыве агульнанародными интарэсами, абуджае народную свядомасць, пачуцце ўласнай годнасци. В творы пададзена каларытная панарама народнага жыцця, имкненне простага людей так воли, духоўнасци, ведаў, исцины. Андрэ Лабановича прывабливае ўнутраная села, глыбиня натуры, багацце душы Ядвиси. Настаўника захапляе яе дзявочая непасрэднасць, адкрытасць, загадкавасць натуры.
«На мужык прывыкли пазираць, — гаворыць Андрэй Лабанович, — по пчалу или на нейкую машынах, якая павинна ўсё вырабляць, всем даваць и яшчэ пры гэтым казаць и кланяцца« Дзякую, што бераце ».
ru | www.studynotes.com.ua/2013/02/vo…sa-na-rostanyax/
Трылогия Якуба Коласа «На Ростана» — адзин с лепшых твораў беларускай литаратуры. В АСНОВА твора быў пакладзены бататы аўтабияграфичны матэрыял. Али пры стварэнни трылогии Якуб Колас имкнуўся написаць НЕ аўтабияграфию, а праўдзива паказаць жыццё. Адно с цэнтральных месцаў в трылогии «На Ростана» занимает в образ Беларускага народа. С першых старонак мы знаёмимся с палешуками. Своеасабливыя Рысы их характар ​​складвалися ва ўмовах цяжкай працы. Яна зрабила их моцными, выносливыми, дужыми.
Адным с прыцягальных и захапляльных вобразаў паэмы "Новая зямля" зьяўляецца в образ Дзядзько Антося. Дзядзько Антось — увасабленне силы и Талент простых людзей из народа. Вызначальными яго рысами зьяўляюцца бязмежная дабрыня, спагадливасць, шчырасць, ветливасць, дапытливасць, легкая ирония ў стаўленни так жыццёвых праяў. Яны раскрываюцца ва ўчынках, паводзинах героя и НАВАТ яго партрэтнай характарыстыцы
Паэма «сымон-музыка» — вторые па велiчынi и значнасцi пасли «Новая зямлi» паэтычны соч Якуба Коласа. Пiсаць яе аўтар пачаў яшчэ ран за «Новую Зямля», как толькi выйшаў с турмы, куды трапiў за ўдзел в настаўнiцкiм зьездзе. Там жа за кратамi, узнiкла и замысел произведения. Пiсалася паэма доўга, с перапынкамi — чатырнаццаць гадоў. Работа над ей была завершала ў тысяча дзевяцьсот дваццаць трэцiм Годзю. Аднака и тэта была канчатковая рэдакцыя твора. Сымон нарадзiўся и рос таленавiтым, духоўна адораным хлопчыкам.
Якуб Колас — сусветна вядомы майстар пейзажная лiрыкi. Яго пранiкнёныя, напоўненыя ўлюбёнасцю ў знаёмыя с дзяцiнства мясцiны, в хараство роднага края радкi с паэмы «Новая зямля» «Мой Родны угол, как ты мне мiлы! Забыць цябе НЕ мая сiлы … »са школьных гадоў знаёмыя кожная Беларуси.
Якiя прыгожыя, пранiзаныя радасцю жыцця, насычаныя разнастайнымi метафарамi, эпiтэтамi, параўнаннямi и iнпiымi мастацкiмi тропамi радкi прысвяцiў Якуб Колас прыродзе ў гады творчага и эмацыянальнага ўздыму «Рассыпаны зоры брыльянтавым пухам …», «…
Усей сiстэмай вобразоў Якуб Колас пераконвае нас, в тым, што кожные чалавек павiнен жыць адным жыцця са сваiм народам, што адрыў азначае казнь чалавечых якасцей. В простых людзей Лабановiч знаходзiць працавiтасць и патрабавальнасць так сябе, добрасцi и чуласцi ў адносiнах так другiх, што ўяўляе народ в трылогii.
Асаблiвае захапленне пiсьменнiка выклiкаюць старый Дзяды "аздобленыя» сiвiзною, маршчынамi. Гэта былi самавучкi-аграномы.
как только чалавек нараджаецца, яго здесь жа агортваюць цеплынёй и пяшчотай руки маке. Потым Ён пазнае свет, дарагими и близкими становяцца родные мясцины: рэчка, дзе дзицём ты так любиў купацца, лес, Куцый ты хадзиў с сябрами, вецер, которые ноччу спяваў табе калыханку. I вось ты — дарослы, жыццё закидвала цябе ў розныя углу наша Зямля, но и боли Нидзё ў Свеце НЕ чуў той калыханки, пад якую цябе адразу пакидали смутак и скука, гора и адчай, потому неся калыханка была твая, и вецер спяваў яе для цябе.

Оцените статью
Добавить комментарий