В образ Радзимы ў "Слове пра паходу Игаравы"

Сортировать: по оценкам | по дате
08.12.16
↑ [1] ↓
переходы:0
В образ Радзимы ў "Слове пра паходу Игаравы"
В образ Наша Радзимы, Беларуси, знайшоў адлюстраванне ў адным с найбольш значных литаратурных помникаў Еўропы XII в. «Слова пра паходу Игаравы». Паэма прысвечана няўдалым паходу старажытнаруских князёў на полаўцаў.
Перачытваючы ўважлива Радко твора, звяртаеш мижволи ўвагу на старонки, якия прысвечаны Полацкаму княству и яго князьям. Асабливае месца ў змесце твора занимает в образ нястомнага и непакорливага полацкага князя Усяслава. Пра яго захавалася кусок легенд и паданняў. По хитрасци, Талент дзяржаўнага дзеяча, настойливасць в барацьбе за незалежнасць Полацка яму прыписвали здольнасць чараўника и таму называли Усяславам Чарадзеем. Пры аписанни нашага славутага суайчынника — легендарнага палачанина аўтар Не только идзе ўслед за легендами и «Аповесцю минулых гадоў». Ён падает в образ князя значительная шырэй, паказвае яго как героя, вартага пераймання. В образ Усяслава Чарадзея пададзены ў арэоле славы, незвычайных рамантычных прыгод и со всеми зямных клопатаў аб родным Полацку.
Смести паэмы Цесна звязаны с фальклорам, с народными язычницкими ўяўленнями. Ён насычаны Народнай символикай. Адметнай асабливасцю твора зьяўляецца аптымистычнае ўспрыманне прыроды. Прырода ў «Слове пра паходу Игаравы» адухоўленая. Яна нибы Жыве агульным жыццём с героями произведения, суперажывае, удзельничае в их делах, дапамагае, папярэджвае или перашкаджае им. Вельме тонкая па-мастацку выразна перадае аўтар битвы на Нямизе, параўноўваючы яе с малацьбою збожжа и сяўбой: «На Немиге снопы стелют головами, молотят чепи харалужнымы, на то это живот кладут, веют душу от тела». Мужным, гераичным уяўляецца чытачу Беларуский народ. Ён здольны самаахвярна абараняць сваи земли, Радзиму.
В образ Радзимы зьяўляецца таксама адным с галоўных и ў паэме М.Гусоўскага «Песня пра зубра». Гледзячы на ​​родную Зямля здалёк, Паэт уражаны тым, што Родны край дзивосны, багаты и прыгожы. Усё дала яму шчодрая прырода: бары, поўныя птушак и зверыны, сваи, на которых буяе збажына, Луги, усланыя дыванами кветак и траў. Аўтар твора ўзвяличвае гераичнае минулае народа, сцвярджаючы яго самабытнасць и паўнацэннасць сярод иншых еўрапейских народаў. Микола Гусоўски на лацинскай языка стварыў Глыбока патрыятычны твор, в которым узвысиў курю Радзиму народ, паказаўшы, што Ён Варты быць удзельникам еўрапейскага жыцця. Асабливае значэнне ў творы адведзена образе зубра.
Зубр в творы М.Гусоўскага — в образ симваличны. ru | www.studynotes.com.ua/2013/02/vo…a-paxod-igaravy/
«Слова пра паходу В канцы дванаццатага — пачатку трынаццатага стагоддзя на тэрыторыи Киеўскай Руси было неспакойна: зямля стагнала ад мижусобных войн. Справа ў тым, што с развиццём прамысловасци, с ростам гарадоў стали ўзмацняцца асобныя земли и княствы. Уладары гэтых зямель — удзельныя князья — не хацели болын падпарадкоўвацца киеўскаму князю. Больше таго, кожные с их имкнуўся павяличыць сваи ўладанни за счет зямель суседи. А каб дабицца гэтых зямель, даводзилася исци на суседи Вайн.
В быстро часов такое становишча Киеўскай дзяржавы выкарыстали полаўцы. Доблесць пры им афицыйна личылася першай Якасцю воина, и на вайсковых агляды Ён, как аптэкар на весах, узважваў, кто лепшы, Лепшаму там жа за доблесць и дзякаваў шчодра. Ой, не любиў баязлиўцаў и пестаў с магнатаў! Ён памиж войнами ў шапка не спаў и дружыны Ў Дзик аблавах на зверя прывучваў змагацца Так, как и ў битвы с татарам !, и гартаваў их Силу и дух нягодах няспынных паходаў.
Сэнсом слова Радзима знаходзицца ў непарыўным адзинстве с такими паняццями, как зямля, на какой ты нарадзиўся, народ, которые яе насяляе, яго гисторыя, культура, прырода. Тама с поўнай упэўненасцю можно сцвярджаць, што тэма Радзимы — Аднан с асноўных в творчасци Максима Багдановича. Жывучы за пределами Беларуси, Ён стаў Классик беларускай литаратуры. Беларуская культура дабратворна ўздзейничала на выхаванне Максима Багдановича ў час навучання ў гимназии, асаблива в сярэдних и старэйшых классах. Ды и пачаў писаць Максим па-беларуску с 10-11 гадоў.
Першый зборники насели рамантычныя назвы, ухваляли вечная гарманичную и незвычайную прыроду, труд першацалинникаў — «Маладзик над стэп», «Рунець, красаваць, наливацца», «Нагбом», «Неругп». Пазнейшыя выяўляли пазицыю чалавека, которому хочацца Не только наталицца прыгажосцю, но и и зведаць нялёгки счет хлеба на постоянное, адчуць сябе пасярод шыроких прастораў жыцця, зразумець трагичную сутнасць иснасци, а таму называлися больш абстрактная, па-филасофску засяроджана — «Абсяг», « Маўчанне перуна »,« Миласэрнасць плаху ».
отмечали жанровой близости «Слова» к творениям героического эпоса других народов: фран цузской «Песни о Роланде », немецкой« Песни о Нибелунгах », испанской« Песни о моем Сиде », армянского« Давида Сасунского »,« Витязя в тигровой шкуре »известного грузинского писателя Шота Руставели. Но вместе с тем произведение проникнуто глубокими человеческими переживаниями.

Оцените статью
Добавить комментарий